Základy demografie

Obsah kurzu

TEST ZÁKLADY DEMOGRAFIE

je součástí nastudovaných vědomostí předmětu, který seznamuje studenty se základy demografie a zejména metodami základních demografických výpočtů.

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy demografie, pomáhá jim orientovat se v používaných demografických ukazatelích a umožňuje porozumět současnému demografickému vývoji ve zřejmé souvislosti s touto problematikou.

CÍLEM PŘEDMĚTU

  • popsat a zhodnotit základní zákonitosti a trendy vývoje územního rozložení obyvatelstva,
  • popsat zákonitosti a trendy vývoje počtu obyvatel ve světě a v České republice,
  • hodnotit příčiny a souvislosti základních demografických ukazatelů,
  • popsat a určit význam podílu jednotlivých složek z hlediska odlišných struktur obyvatelstva.